You are here: Home » Chapter 7 » Verse 5 » Translation
Sura 7
Aya 5
5
فَما كانَ دَعواهُم إِذ جاءَهُم بَأسُنا إِلّا أَن قالوا إِنّا كُنّا ظالِمينَ

Abdul Aziz

Na da a miyabaloy a daowa iran gowani ko makawma kiran so siksa Ami, a rowar sa kiyatharo iran: "Sa mataan! a skami na miyabaloy kami a manga darowaka."