You are here: Home » Chapter 7 » Verse 153 » Translation
Sura 7
Aya 153
153
وَالَّذينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تابوا مِن بَعدِها وَآمَنوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعدِها لَغَفورٌ رَحيمٌ

Abdul Aziz

Na so siran a miyanggalbk iran so manga rarata, oriyan iyan na mithawbat siran ko oriyan oto go miyaratiyaya siran, na mataan! a so Kadnan ka ko oriyan oto na titho a Manapi, a Makalimoon.