You are here: Home » Chapter 6 » Verse 61 » Translation
Sura 6
Aya 61
61
وَهُوَ القاهِرُ فَوقَ عِبادِهِ ۖ وَيُرسِلُ عَلَيكُم حَفَظَةً حَتّىٰ إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ المَوتُ تَوَفَّتهُ رُسُلُنا وَهُم لا يُفَرِّطونَ

Abdul Aziz

Go Skaniyan so phakabaas, a kaporoan o manga oripn Iyan, go pzogoan kano Niyan sa (manga malaikat a) khisisiyap (rkano). Taman sa igira a miyakaoma ko isa rkano so kapatay, na tangann Skaniyan o manga sogo Ami (a manga malaikat), a siran na di siran pphasipasin.