You are here: Home » Chapter 6 » Verse 130 » Translation
Sura 6
Aya 130
130
يا مَعشَرَ الجِنِّ وَالإِنسِ أَلَم يَأتِكُم رُسُلٌ مِنكُم يَقُصّونَ عَلَيكُم آياتي وَيُنذِرونَكُم لِقاءَ يَومِكُم هٰذا ۚ قالوا شَهِدنا عَلىٰ أَنفُسِنا ۖ وَغَرَّتهُمُ الحَياةُ الدُّنيا وَشَهِدوا عَلىٰ أَنفُسِهِم أَنَّهُم كانوا كافِرينَ

Abdul Aziz

"Hay kasamasama o manga jinn go manga manosiya! Ba da a miyakatalingoma rkano a manga sogo a pd rkano, a mapphanothol iran rkano so manga ayat Akn, go mipphamakaiktiyar iran rkano so kitmo ko alongan iyo wai?" Tharoon iran: "Pizaksian ami a sala so manga ginawa mi. Na miyakalimpang kiran so kawyagoyag ko doniya. Na zaksian iran a ginawa iran sa mataan! a siran na da pamaratiyaya."