You are here: Home » Chapter 5 » Verse 107 » Translation
Sura 5
Aya 107
107
فَإِن عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا استَحَقّا إِثمًا فَآخَرانِ يَقومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذينَ استَحَقَّ عَلَيهِمُ الأَولَيانِ فَيُقسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِن شَهادَتِهِما وَمَا اعتَدَينا إِنّا إِذًا لَمِنَ الظّالِمينَ

Abdul Aziz

Na o katokawi a mataan! a giya dowa oto na miyatangkd a mindosa, na so dowa salakaw i makatindg ko tindg a dowa oto, - a pd ko siran a kiyapatotan (ko kathanan) a dowa a madazg (o miyatay): Na zapa siran ko Allah: "Sa mataan! a so kiyazaksi ami na bnar a di so kiyazaksi iran a dowa, go da kami pamagoman: Ka mataan! a skami na o sowa ami oto, na khapd kami dn ko da pamaginontolan!"