You are here: Home » Chapter 5 » Verse 104 » Translation
Sura 5
Aya 104
104
وَإِذا قيلَ لَهُم تَعالَوا إِلىٰ ما أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسولِ قالوا حَسبُنا ما وَجَدنا عَلَيهِ آباءَنا ۚ أَوَلَو كانَ آباؤُهُم لا يَعلَمونَ شَيئًا وَلا يَهتَدونَ

Abdul Aziz

Na igira a pitharo kiran a: "Song kano sii ko (kokoman a) initoron o Allah; go sii ko sogo:" Na tharoon iran a: "Kiyatarotopan kami o kpit a kiyatoonan ami ko manga loks ami." Ati apiya aya btad o manga loks iran na da a manga mlng iran a mayto bo go di siran makaoontol (ko bnar)?