You are here: Home » Chapter 34 » Verse 26 » Translation
Sura 34
Aya 26
26
قُل يَجمَعُ بَينَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفتَحُ بَينَنا بِالحَقِّ وَهُوَ الفَتّاحُ العَليمُ

Abdul Aziz

Tharoang ka a: "Plimodn tano o Kadnan tano: Oriyan iyan na ikhokom Iyan rktano so bnar: Ka Skaniyan so Kokoman,"