You are here: Home » Chapter 34 » Verse 23 » Translation
Sura 34
Aya 23
23
وَلا تَنفَعُ الشَّفاعَةُ عِندَهُ إِلّا لِمَن أَذِنَ لَهُ ۚ حَتّىٰ إِذا فُزِّعَ عَن قُلوبِهِم قالوا ماذا قالَ رَبُّكُم ۖ قالُوا الحَقَّ ۖ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبيرُ

Abdul Aziz

"Go da a khibgay a gona o kapangalbalb sii ko hadapan Iyan, inonta sii ko taw a inidinan Iyan. Taman sa igira kiyadaan sa kalk so manga poso iran na tharoon iran a: Antonaa so pitharo o Kadnan niyo? Tharoon iran a: So bnar; go Skaniyan so Maporo, a Mala."