You are here: Home » Chapter 33 » Verse 14 » Translation
Sura 33
Aya 14
14
وَلَو دُخِلَت عَلَيهِم مِن أَقطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الفِتنَةَ لَآتَوها وَما تَلَبَّثوا بِها إِلّا يَسيرًا

Abdul Aziz

Na o kiyasoldan siran phoon ko mbalabala on, oriyan iyan na piyangni kiran so kapanakoto, na imbgay ran dn oto, na da a khitarg iran roo a rowar sa mayto!