You are here: Home » Chapter 13 » Verse 6 » Translation
Sura 13
Aya 6
6
وَيَستَعجِلونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبلَ الحَسَنَةِ وَقَد خَلَت مِن قَبلِهِمُ المَثُلاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذو مَغفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلىٰ ظُلمِهِم ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ العِقابِ

Abdul Aziz

Na phangnin iran rka a kagaan o marata ko dapn so mapiya a: Sabnar a miyaypos ko miyaonaan iran so manga siksa ko lagid iran! Na mataan! a so Kadnan ka na titho a Malai-maap ko manga manosiya sii ko gi iran kandarowaka, go mataan! a so Kadnan ka na titho a Sangati-kapaniksa.