You are here: Home » Chapter 13 » Verse 14 » Translation
Sura 13
Aya 14
14
لَهُ دَعوَةُ الحَقِّ ۖ وَالَّذينَ يَدعونَ مِن دونِهِ لا يَستَجيبونَ لَهُم بِشَيءٍ إِلّا كَباسِطِ كَفَّيهِ إِلَى الماءِ لِيَبلُغَ فاهُ وَما هُوَ بِبالِغِهِ ۚ وَما دُعاءُ الكافِرينَ إِلّا في ضَلالٍ

Abdul Aziz

Rk Iyan so katharo a bnar: Na so siran a pphanongganowin iran a salakaw ko Allah na da a khismbag iran kiran a mayto bo, inonta na lagid o ikakawa iyan so dowa palad a lima niyan ko ig, ka an makasampay ko ngari iyan na di ron phakasampay skaniyan: Ka da ko pangni o da pamaratiyaya inonta na matatago sa ilang.