You are here: Home » Chapter 10 » Verse 93 » Translation
Sura 10
Aya 93
93
وَلَقَد بَوَّأنا بَني إِسرائيلَ مُبَوَّأَ صِدقٍ وَرَزَقناهُم مِنَ الطَّيِّباتِ فَمَا اختَلَفوا حَتّىٰ جاءَهُمُ العِلمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقضي بَينَهُم يَومَ القِيامَةِ فيما كانوا فيهِ يَختَلِفونَ

Abdul Aziz

Na sabnsabnar a piyakapagingd Ami so manga moriyataw o Israil ko phagingdan a mapiya, go rinizkhiyan Ami siran sa manga pipiya: Na da siran zoransorang taman ko kiyapakawma kiran o katao. Mataan! a so Kadnan ka na khokomn Iyan siran sa alongan a qiyamah ko da iran pagayonayoni.