You are here: Home » Chapter 10 » Verse 72 » Translation
Sura 10
Aya 72
72
فَإِن تَوَلَّيتُم فَما سَأَلتُكُم مِن أَجرٍ ۖ إِن أَجرِيَ إِلّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرتُ أَن أَكونَ مِنَ المُسلِمينَ

Abdul Aziz

"Na o talikhod kano, na da a piyangni akn rkano a sokay: da a sokay akn inonta so zisii ko Allah, na inisogo rakn a kabaloy akn a pd ko mimbabayorantang (ko Allah)."