You are here: Home » Chapter 10 » Verse 39 » Translation
Sura 10
Aya 39
39
بَل كَذَّبوا بِما لَم يُحيطوا بِعِلمِهِ وَلَمّا يَأتِهِم تَأويلُهُ ۚ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم ۖ فَانظُر كَيفَ كانَ عاقِبَةُ الظّالِمينَ

Abdul Aziz

Kna, ka piyakambokhag iran so da iran szba so katao rkaniyan, go da kiran pn makatalingoma so taawil iyan: Lagid aya so kiyapakambokhaga o siran a miyaonaan iran (ko manga kitab): Na pamimikiranang ka so miyambtad o kiya akiran ko manga darowaka!