You are here: Home » Chapter 10 » Verse 13 » Translation
Sura 10
Aya 13
13
وَلَقَد أَهلَكنَا القُرونَ مِن قَبلِكُم لَمّا ظَلَموا ۙ وَجاءَتهُم رُسُلُهُم بِالبَيِّناتِ وَما كانوا لِيُؤمِنوا ۚ كَذٰلِكَ نَجزِي القَومَ المُجرِمينَ

Abdul Aziz

Na sabnsabnar a bininasa Mi so miyagapidapid a pagtaw ko miyaonaan iyo gowani a ndarowaka siran, a minitalingoma kiran o manga sogo kiran so manga rarayag a karina, na da siran paratiyaya. Lagid aya man a kambalasi ami ko pagtaw a manga rarata i ongar!