You are here: Home » Chapter 73 » Verse 1 » Translation
Sura 73
Aya 1

Chapter 73

Enwrappedal-Muzzammil ( المزمل )

20 verses • revealed at Meccan

»The surah that opens by addressing the mantled Prophet as the Enwrapped Messenger. It takes its name from the word “wrapped in mantle” (muzzammil) in verse 1. The surah describes how God relaxed the early regime of devotion first imposed on the Prophet (verse 1 ff.) to prepare him for the weighty message. The Prophet is urged to be patient (verse 10 ff.), told of the punishment that awaits the disbelievers in Hell (verse 12 ff.), and reminded of the punishment that befell Pharaoh in this life (verse 15 ff.).«

The surah is also known as Bundled up, Enfolded, Folded in Garments, The Enwrapped Messenger, The Enwrapped One, The Mantled One, Wrapped in Mantle

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

ދިވެހި (Dhivehi): رحمن ވަންތަ رحيم ވަންތަ اللَّه ގެ اسم ފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ.

1
يا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ

ދިވެހި (Dhivehi)

އޭ ފޭރާންތައް (ގައިކޮޅުގައި) އޮޅުއްވައިގެން އޮންނެވި ކަލޭގެފާނެވެ!