You are here: Home » Chapter 50 » Verse 29 » Translation
Sura 50
Aya 29
29
ما يُبَدَّلُ القَولُ لَدَيَّ وَما أَنا بِظَلّامٍ لِلعَبيدِ

Abdul Aziz

"Di khasambian so katharo ko hadapan Ko, go di Akn zalimbotan so manga oripn (Ko)."