You are here: Home » Chapter 30 » Verse 36 » Translation
Sura 30
Aya 36
36
وَإِذا أَذَقنَا النّاسَ رَحمَةً فَرِحوا بِها ۖ وَإِن تُصِبهُم سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَت أَيديهِم إِذا هُم يَقنَطونَ

Abdul Aziz

Na igira a piyakataam Ami so manosiya sa limo, na mababaya siran sa sabap rkaniyan: Na o masogat siran a marata sabap ko miniona a galbk o manga lima iran, na samawto na siran na pkhadaan siran sa panginam!