You are here: Home » Chapter 11 » Verse 101 » Translation
Sura 11
Aya 101
101
وَما ظَلَمناهُم وَلٰكِن ظَلَموا أَنفُسَهُم ۖ فَما أَغنَت عَنهُم آلِهَتُهُمُ الَّتي يَدعونَ مِن دونِ اللَّهِ مِن شَيءٍ لَمّا جاءَ أَمرُ رَبِّكَ ۖ وَما زادوهُم غَيرَ تَتبيبٍ

Abdul Aziz

Na da Ami siran salimboti: Na ogaid na siyalimbotan iran so manga ginawa iran: Na da a minilinding kiran o manga katohanan iran, a so pphanongganowin iran a salakaw ko Allah a mayto bo, kagiya a makawma kiran so sogoan o Kadnan ka: Go da a minioman iran kiran a rowar ko kabinasa!