You are here: Home » Chapter 9 » Verse 88 » Translation
Sura 9
Aya 88
88
لٰكِنِ الرَّسولُ وَالَّذينَ آمَنوا مَعَهُ جاهَدوا بِأَموالِهِم وَأَنفُسِهِم ۚ وَأُولٰئِكَ لَهُمُ الخَيراتُ ۖ وَأُولٰئِكَ هُمُ المُفلِحونَ

Abdul Aziz

Ogaid na so sogo, go so miyamaratiyaya a pd iyan, na iniphrang iran so manga tamok iran go so manga ginawa iran: Na siran man na bagian iran so manga pipiya: Go siran man na siran so phamakaslang sa maliwanag.