You are here: Home » Chapter 8 » Verse 5 » Translation
Sura 8
Aya 5
5
كَما أَخرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيتِكَ بِالحَقِّ وَإِنَّ فَريقًا مِنَ المُؤمِنينَ لَكارِهونَ

Abdul Aziz

Lagid o kiyapakaliyowa rka o Kadnan ka phoon ko walaing ka sabap ko bnar, na mataan! a adn a salompok ko miyamaratiyaya a tanto a di siran kamamantrangan,