You are here: Home » Chapter 8 » Verse 17 » Translation
Sura 8
Aya 17
17
فَلَم تَقتُلوهُم وَلٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُم ۚ وَما رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلٰكِنَّ اللَّهَ رَمىٰ ۚ وَلِيُبلِيَ المُؤمِنينَ مِنهُ بَلاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ

Abdul Aziz

Na da niyo siran mapatay; na ogaid na so Allah i miyakapatay kiran: Go kna a ba ska i miyakasogat gowani a lombad ka, na ogaid na so Allah i somiyogat (kiran), ka an Iyan matiyoba so miyamaratiyaya sa tiyoba a mapiya a phoon Rkaniyan. Mataan! a so Allah na Pphakan´g, a Matao.