You are here: Home » Chapter 74 » Verse 5 » Translation
Sura 74
Aya 5
5
وَالرُّجزَ فَاهجُر

Nečistotu (nečistotou sa tu myslia vo všeobecnom zmysle akékoľvek zlé zvyky alebo správania, v užšom zmysle sa ňou myslia modly, ktoré Arabi uctievali v predislamskej dobe) opusti, (Je to príkaz daný poslovi a prorokovi Muhammadovi, aby ľudí od uctievania modiel odhováral. V tomto smere bolo o prorokovi Muhammadovi známe, že sa vo svojom živote nikdy žiadnej modle nepoklonil.)1
  • Keď sa vek Muhammada (p.) začal blížiť k štyridsiatke, vznikla uňho záľuba zotrvať z času načas osamote. Preto sa poberal do jaskyne pri Mekke, zvanej Jaskyňa Hirá, ktorá sa nachádza severovýchodne od Mekky. Muhammad sa v jaskyni dlhé noci modlil a premýšľal o Bohu. Potom sa na čas vracal ku svojej rodine, kde si nabral okrem iného aj nové zásoby a vrátil sa znova do jaskyne. Takto plynuli dni a noci, až kým sa raz nezjavil anjel Gabriel. Imam Al Buchári (jeden z najvýznamnejších kronikárov, ktorí zozbierali výroky proroka Muhammada v knihách zvaných Al Siháh) ústami prorokovej manželky Ájiši obdobie zjavenia sa anjela Gabriela Muhammadovi opísal takto: „Prvé náznaky posolstva u posla a proroka Muhammada sa začali peknými snami počas spánku. Vždy, keď sa mu o niečom snívalo, videl to jasne ako ranný úsvit. Potom vznikla uňho záľuba v samote. Vybral si na to Jaskyňu Hirá, kde sa modlil početné noci. Potom sa vracal k svojej rodine a k svojej manželke Chedíži, kde si zaopatril ďalšie zásoby a vrátil sa. Tak to bolo, až kým k nemu neprišla pravda, keď bol v Jaskyni Hirá. Tam k nemu prišiel anjel a povedal mu: "Čítaj!“ Muhammad odpovedal: „Nebudem čítať“. Anjel Muhammada vzal a zakryl, až sa Muhammad unavil a potom ho pustil. To sa opakovalo trikrát. Anjel potom Muhammadovi povedal: „Čítaj v mene Pána svojho, ktorý stvoril. (1) Stvoril človeka z pijavice. (2) Čítaj a vedz, že tvoj Pán je ten najštedrejší (3) Ktorý naučil perom (4) Naučil človeka to, čo (človek) nevedel (5). (Korán 96:1–5)“ Po tomto stretnutí sa prorok Muhammad vrátil k svojej manželke Chediži a celý sa triasol. Prišiel k nej a povedal: „Prikryte ma, prikryte ma.“ Prikryli ho, až kým z neho nevyprchal strach. Prorok Chediži všetko vyrozprával a povedal jej: „Bál som sa o seba.“ Chediža povedala: „Nie. Prisahám na Boha, že ťa Boh nikdy nesklame. Veď ty udržiavaš dobré vzťahy s príbuznými, pomáhaš tým, ktorí potrebujú pomoc, dáš zarobiť biednemu, pohostíš hosťa a pomáhaš mu k pravde.“ Chediža Muhammada vzala a šla s ním k svojmu bratrancovi Varaqovi Bin Navfalovi. Varaqa prijal kresťanstvo ešte pred zoslaním islamu. Písal knihy v hebrejčine. Písal v hebrejčine aj z Evanjelia toľko, koľko Boh chcel, aby písal. Varaqa bol v tom čase starý a už aj oslepol. Chediža mu povedala: „Bratranec môj. Počúvaj, čo ti povie tvoj synovec.“ Varaqa Muhammadovi povedal: „Synovec môj, čo si videl?“ Muhammad mu vyrozprával to, čo videl. Varaqa mu nato povedal: „To je anjel, ktorý sa zjavil Mojžišovi. Želal by som si, aby som bol mladý a silný, želal by som si, aby som bol živý, keď ťa tvoji ľudia donútia odísť.“ Prorok Muhammad sa Varaqu spýtal: „Oni ma donútia odísť?“ Varaqa povedal: „Áno. Ešte nikdy neprišiel muž s niečím podobným tomu, s čím si ty prišiel bez toho, aby sa ľudia proti tomu nepriateľsky nepostavili. Ak sa dožijem tohto dňa, budem silno stáť na tvojej strane a podporovať ťa.“. Onedlho nato Varaqa zomrel. Po tomto stretnutí proroka Muhammada s anjelom Gabrielom sa anjel na čas prestal zjavovať. Islamskí učenci sa prikláňajú k názoru, že doba, počas ktorej sa anjel vôbec nezjavil, bola šesť mesiacov. Treba poznamenať, že spomenuté verše 96. kapitoly zvanej Al Alaq boli prvými veršami Koránu, s ktorými anjel Gabriel prišiel k poslovi a prorokovi Muhammadovi (p.). Al Buchári ďalej pokračuje vo svojom rozprávaní o počiatkoch zjavenia sa anjela Gabriela s posolstvom, keď hovorí: Prorok Muhammad povedal: „Medzitým, ako som šiel, naraz som počul hlas z neba. Zdvihol som svoj zrak a zazrel som anjela, ktorý ku mne prišiel v Jaskyni Hirá, ako sedí na kresle medzi nebom a zemou. Zľakol som sa ho a vrátil sa (domov) a povedal: "Zakryte ma, zakryte ma.“ Vtedy Boh mocný a vznešený zoslal dole prvých päť veršov 74. kapitoly. Tým sa zvestovanie posolstva stalo častejším a ustálilo sa."