You are here: Home » Chapter 6 » Verse 92 » Translation
Sura 6
Aya 92
92
وَهٰذا كِتابٌ أَنزَلناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذي بَينَ يَدَيهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ القُرىٰ وَمَن حَولَها ۚ وَالَّذينَ يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ يُؤمِنونَ بِهِ ۖ وَهُم عَلىٰ صَلاتِهِم يُحافِظونَ

Abdul Aziz

Na giyang kaya (a Qor´an) na kitab a initoron Ami skaniyan, a ndadaklan o mapiya, a miyakatanto ko miyaonaan iyan: Go an ka mipamakaiktiyar ko (taw sa Makkah a) pompongan o manga ingd ago so makaliliyot on. Na so miyamaratiyaya ko akhirat na paparatiyayaan iran aya, go siran na so sambayang iran na sisyapn iran.