You are here: Home » Chapter 6 » Verse 7 » Translation
Sura 6
Aya 7
7
وَلَو نَزَّلنا عَلَيكَ كِتابًا في قِرطاسٍ فَلَمَسوهُ بِأَيديهِم لَقالَ الَّذينَ كَفَروا إِن هٰذا إِلّا سِحرٌ مُبينٌ

Abdul Aziz

Na opama ka tiyoronan Ami ska sa kitab a matatago sa karatas, go iran on miniskho so manga lima iran, na ptharoon dn o siran a da pamaratiyaya a: "Da a salakaw saya o rowar sa salamangka a mapayag!"