You are here: Home » Chapter 6 » Verse 62 » Translation
Sura 6
Aya 62
62
ثُمَّ رُدّوا إِلَى اللَّهِ مَولاهُمُ الحَقِّ ۚ أَلا لَهُ الحُكمُ وَهُوَ أَسرَعُ الحاسِبينَ

Abdul Aziz

Oriyan iyan na pakakasowin siran ko Allah, a Kadnan iran a bnar. Tanodan ka rk Iyan so kokoman, go Skaniyan i lbi a magaan ko manga pagiitong.