You are here: Home » Chapter 6 » Verse 5 » Translation
Sura 6
Aya 5
5
فَقَد كَذَّبوا بِالحَقِّ لَمّا جاءَهُم ۖ فَسَوفَ يَأتيهِم أَنباءُ ما كانوا بِهِ يَستَهزِئونَ

Abdul Aziz

Na sabnar a piyakambokhag iran so bnar ko kiyapakawma niyan kiran: Na phakatalingoma kiran dn so manga totholan ko piyamagompat iran skaniyan (a siksa).