You are here: Home » Chapter 6 » Verse 158 » Translation
Sura 6
Aya 158
158
هَل يَنظُرونَ إِلّا أَن تَأتِيَهُمُ المَلائِكَةُ أَو يَأتِيَ رَبُّكَ أَو يَأتِيَ بَعضُ آياتِ رَبِّكَ ۗ يَومَ يَأتي بَعضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفسًا إيمانُها لَم تَكُن آمَنَت مِن قَبلُ أَو كَسَبَت في إيمانِها خَيرًا ۗ قُلِ انتَظِروا إِنّا مُنتَظِرونَ

Abdul Aziz

Ba adn a pnayawn iran a rowar ko kapakatalingoma kiran o manga malaikat odi na so kapaka talingoma o Kadnan ka (hay Mohammad ko masa a kakokoma ko ndolon dolonan o manga oripn Iyan sa alongan a qiyamah). Odi na so kapakatalingoma o sabaad ko manga tanda o Kadnan ka (a so kazbang o alongan sa sdpan)? Sii ko alongan a kapakatalingoma o sabaad ko manga tanda o Kadnan ka, na di makanggay a gona ko ginawa so paratiyaya niyan, o da paratiyaya sa paganay, odi na da nggalbk ko paratiyaya niyan sa mapiya. Tharoang ka a: "Nayaw kano, ka mataan! a skami na nomanayaw kami (mambo)."