You are here: Home » Chapter 35 » Verse 40 » Translation
Sura 35
Aya 40
40
قُل أَرَأَيتُم شُرَكاءَكُمُ الَّذينَ تَدعونَ مِن دونِ اللَّهِ أَروني ماذا خَلَقوا مِنَ الأَرضِ أَم لَهُم شِركٌ فِي السَّماواتِ أَم آتَيناهُم كِتابًا فَهُم عَلىٰ بَيِّنَتٍ مِنهُ ۚ بَل إِن يَعِدُ الظّالِمونَ بَعضُهُم بَعضًا إِلّا غُرورًا

Abdul Aziz

Tharoang ka (hay Mohammad): "Ay gda iyo ko ipphamanakoto niyo a so siran na pphanongganowin iyo a salakaw ko Allah? Pakiilay niyo rakn o antonaa i miyaadn iran ko lopa; antawaa ba adn a mitotompok iran ko manga langit? Antawaa ba adn a inibgay Ami kiran a kitab na siran na sii ko marayag a karina a phoon Rkaniyan?" - kna, ka da a ipmbgay a pasad o manga darowaka so sabaad kiran ko sabaad a rowar sa limpangan.