You are here: Home » Chapter 35 » Verse 11 » Translation
Sura 35
Aya 11
11
وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزواجًا ۚ وَما تَحمِلُ مِن أُنثىٰ وَلا تَضَعُ إِلّا بِعِلمِهِ ۚ وَما يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِن عُمُرِهِ إِلّا في كِتابٍ ۚ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرٌ

Abdul Aziz

Na so Allah i miyadn rkano phoon ko botha, oriyan iyan na phoon ko notfa; oriyan iyan na biyaloy kano Niyan a nggaganapa. Na da a ikhawgat o babay, go da a ipmbawata iyan, a ba di sii ko katao Niyan. Go da a pagmbowayn a khamboway, go da a phakababaan so omor iyan, a ba di matatago ko daptar (a so Laoh Makhpod). Mataan! a giyoto man sii ko Allah na malbod.