You are here: Home » Chapter 31 » Verse 32 » Translation
Sura 31
Aya 32
32
وَإِذا غَشِيَهُم مَوجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجّاهُم إِلَى البَرِّ فَمِنهُم مُقتَصِدٌ ۚ وَما يَجحَدُ بِآياتِنا إِلّا كُلُّ خَتّارٍ كَفورٍ

Abdul Aziz

Na igira a kiyakoloban siran sa bagl a lagid o manga palaw, na mangni siran ko Allah, a totolabosn iran Rkaniyan so pangni. Na kagiya a sabtn Iyan siran, a iraot siran ko kalopaan; na so sabaad kiran na miyaginontolan. Na da a zangka ko manga tanda Ami a rowar ko oman i makadorat, a miyongkir!