You are here: Home » Chapter 3 » Verse 147 » Translation
Sura 3
Aya 147
147
وَما كانَ قَولَهُم إِلّا أَن قالوا رَبَّنَا اغفِر لَنا ذُنوبَنا وَإِسرافَنا في أَمرِنا وَثَبِّت أَقدامَنا وَانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرينَ

Abdul Aziz

Na da a miyabaloy a katharo iran a rowar sa gi iran katharoa sa: "Kadnan ami, maapang Ka rkami so manga dosa mi go so minipmalawani ami sii ko okit ami: Go pakabknang Ka so manga parapara mi, go tabangi kaming Ka ko pagtaw a da pamaratiyaya."