You are here: Home » Chapter 3 » Verse 135 » Translation
Sura 3
Aya 135
135
وَالَّذينَ إِذا فَعَلوا فاحِشَةً أَو ظَلَموا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا اللَّهَ فَاستَغفَروا لِذُنوبِهِم وَمَن يَغفِرُ الذُّنوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَم يُصِرّوا عَلىٰ ما فَعَلوا وَهُم يَعلَمونَ

Abdul Aziz

Go siran na igira a miyakanggolawla siran sa pakasisingay, odi na kasalimbotan iran so manga ginawa iran, na katadman iran so Allah, na mangni siran on sa maap makapantag ko manga dosa iran, - ka ba adn a phakada ko manga dosa a rowar ko Allah? - go di iran thatapn so pinggolawla iran (a marata) a siran na katawan iran.