You are here: Home » Chapter 17 » Verse 47 » Translation
Sura 17
Aya 47
47
نَحنُ أَعلَمُ بِما يَستَمِعونَ بِهِ إِذ يَستَمِعونَ إِلَيكَ وَإِذ هُم نَجوىٰ إِذ يَقولُ الظّالِمونَ إِن تَتَّبِعونَ إِلّا رَجُلًا مَسحورًا

Abdul Aziz

Skami i lbi a Matao ko sabap a kapphamamakin´g iran oto gowani ko pphamamakin´gn ka iran; go gowani ko siran a gii siran mbibitiyarai, sa masa oto na gii tharoon o manga darowaka a: "Da a phagonotan iyo a rowar ko mama a tataraponan!"