You are here: Home » Chapter 16 » Verse 23 » Translation
Sura 16
Aya 23
23
لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعلَمُ ما يُسِرّونَ وَما يُعلِنونَ ۚ إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُستَكبِرينَ

Abdul Aziz

Matatangkd a mataan! a so Allah na katawan Iyan so isosoln iran, go so ipapayag iran: Mataan! a Skaniyan na di Niyan khabayaan so manga takabor.