You are here: Home » Chapter 11 » Verse 66 » Translation
Sura 11
Aya 66
66
فَلَمّا جاءَ أَمرُنا نَجَّينا صالِحًا وَالَّذينَ آمَنوا مَعَهُ بِرَحمَةٍ مِنّا وَمِن خِزيِ يَومِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ القَوِيُّ العَزيزُ

Abdul Aziz

Na kagiya a makatalingoma so sogoan Ami, na siyabt Ami so Salih, go so siran a miyamaratiyaya a pd iyan, a minisabap ko limo a phoon Rkami, go (siyabt Ami siran) ko kahinaan ko alongan oto. Mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan so Mabagr, a Domadaag.