You are here: Home » Chapter 11 » Verse 18 » Translation
Sura 11
Aya 18
18
وَمَن أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولٰئِكَ يُعرَضونَ عَلىٰ رَبِّهِم وَيَقولُ الأَشهادُ هٰؤُلاءِ الَّذينَ كَذَبوا عَلىٰ رَبِّهِم ۚ أَلا لَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الظّالِمينَ

Abdul Aziz

Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag? Siran man na pagowitn siran ko Kadnan iran, go tharoon o manga saksi a: "Siran aya so miyamamokhag makapantag ko Kadnan iran." Tanodan! ka so morka o Allah na ithomparak ko manga darowaka!