You are here: Home » Chapter 7 » Verse 155 » Translation
Sura 7
Aya 155
155
وَاختارَ موسىٰ قَومَهُ سَبعينَ رَجُلًا لِميقاتِنا ۖ فَلَمّا أَخَذَتهُمُ الرَّجفَةُ قالَ رَبِّ لَو شِئتَ أَهلَكتَهُم مِن قَبلُ وَإِيّايَ ۖ أَتُهلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنّا ۖ إِن هِيَ إِلّا فِتنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَن تَشاءُ وَتَهدي مَن تَشاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنا فَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۖ وَأَنتَ خَيرُ الغافِرينَ

Abdul Aziz

Na miyamili so Mosa ko pagtaw niyan sa pito polo a mama sii ko wakto a diyandi Ami: Na kagiya madansal siran o linog, na pitharo iyan: "Kadnan ko, o inikabayaa Ka na miyabinasang Ka siran gowani, ago sakn. Bang Ka rkami mbinasaan so pinggalbk o manga lalong rkami? Da a salakaw saya a rowar sa tiyobaa Ka, ndadagn Ka sa sabap saya so taw a kabayaa Ka, go thoroon Ka so taw a kabayaa Ka. Ska i Phanarigan ami, na napii kaming Ka, go kalimoon kaming Ka; Ska i taralbi a mapiya ko manga nanapi."