You are here: Home » Chapter 34 » Verse 46 » Translation
Sura 34
Aya 46
46
۞ قُل إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدَةٍ ۖ أَن تَقوموا لِلَّهِ مَثنىٰ وَفُرادىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّروا ۚ ما بِصاحِبِكُم مِن جِنَّةٍ ۚ إِن هُوَ إِلّا نَذيرٌ لَكُم بَينَ يَدَي عَذابٍ شَديدٍ

Abdul Aziz

Tharoang ka a: "Aya bo a ipagndao akn rkano na isa: So kipamayandgn iyo (ko bnar) sa makapantag ko Allah, - sa madowadowa kano, sa matarambisa kano, - oriyan iyan na pphamimikiran kano: Da ko (Mohammad a) pd iyo i bthang: Da ko skaniyan na inonta na pphamakaiktiyar rkano ko da pn so siksa a sangat."