You are here: Home » Chapter 33 » Verse 22 » Translation
Sura 33
Aya 22
22
وَلَمّا رَأَى المُؤمِنونَ الأَحزابَ قالوا هٰذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسولُهُ ۚ وَما زادَهُم إِلّا إيمانًا وَتَسليمًا

Abdul Aziz

Na kagiya a maylay o miyamaratiyaya so mithampotampong, na pitharo iran a: "Giyaya so inidiyandi rktano o Allah, ago so sogo Iyan, na tomiyoman so Allah ago so sogo Iyan". Na da a minipagoman iyan kiran a rowar sa paratiyaya, ago kambayorantang.